Contributie
westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 

Contributie

Leeftijd Contributie Zaalhockey
Senioren Standaard teams € 320 € 75
Senioren € 395 € 75
Student (uitwonend/ stage buitenland) € 160 € 38
Student H1/D1(uitwonend) € 198 € 38
16-17 € 300 € 75
14-15 € 300 € 75
12-13 € 250 € 75
10-11 € 250 € 75
08-09 € 210 € 75
06-07 € 150 € 30
04-05 € 110 € 30
Trimlid >16 € 195
Trimlid <16 € 165
Basiscursus hockey (20 lessen) € 130
GAAF-hockey € 95
DUO-lidmaatschap € 255
Gezinsmaximum € 865
Hockey Seven € 195

Contributie en voorwaarden

Artikel 2. Contributie

 1. Aan het einde van elk verenigingsjaar zal door de ALV de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar worden vastgesteld, alsmede bijzondere bijdragen.
 2. Er wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 geen inschrijfgeld gerekend.
 3. Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
 4. Voor diegenen die bij aanvang van het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd. Indien zij gedurende het seizoen lid worden betalen zij vanaf de maand dat zij lid worden contibutie.
 5. Als gezin wordt gedefinieerd leden welke op hetzelfde adres wonen.
 6. Indien de persoonlijke omstandigheden (blessures langer dan zes maanden, zwangerschap) van een lid daartoe aanleiding geven, dan kan uitsluitend de penningmeester van de vereniging toestemming geven tot afwijken van het door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag. Een verzoek hiertoe moet door het betreffende lid per mail worden aangevraagd bij de penningmeester van de vereniging met duidelijke opgave van reden(en), waar mogelijk aangevuld met een vorm van bewijs.
 7. Alvorens een lid beroep doet op het gestelde in 2f, dient een lid eerst te voldoen aan de volledige betalingsverplichtingen geldend voor het betreffende seizoen. Indien de penningmeester de persoonlijke omstandigheden erkent, zal deze overgaan tot (gedeeltelijke) restitutie.
 8. Een toegekende restitutie kan nooit meer zijn dan de helft van het contributiebedrag behorend bij het voor het lid van toepassing zijnde lidmaatschapscategorie.
 9. Verhuizing gedurende het verenigingsjaar is geen aanleiding tot afwijken van het verschuldigde contributiebedrag.
 10. Na 1 juni kan geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie m.b.t. het dan afgesloten seizoen.
 11. Er kan geen aanspraak op restitutie van contributie worden gemaakt als bepaalde hockeyactiviteiten (veld, zaal, training, competitie etc) geen doorgang kunnen vinden door omstandigheden die te maken hebben met overmacht en waar M.H.C. De Westerduiven geen invloed op kan of heeft kunnen uit oefenen. Hiermee worden specifieke meteriologische situaties bedoeld zoals sneeuw, storm etc. Ook door de overheid opgelegde maatregelen, bijvoorbeeld een periode van nationale rouw e.d. of andere door de overheid opgelegde bevelen vallen onder het begrip 'overmacht'. Ook beslissingen van de KNHB die betekenen dat bepaalde hockeyactiviteiten geen doorgang kunnen vinden, vallen onder het hier gehanteerde begrip 'overmacht'.

Artikel 3. Wijze van betalen en administratiekosten

 1. De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Hiervoor kunt u zelf bepalen in hoeveel termijnen (max.10).
 2. De nota met het verschuldigde (termijn-) contributiebedrag inclusief eventueel andere door de ALV goedgekeurde bijdragen, wordt voor iedere incassoronde verstuurd naar de leden (per e-mail), daarnaast kunnen leden ook op het besloten deel van http://mijn.westerduiven.nl verzonden facturen, herinneringen en verwerkte betalingen raadplegen.
 3. Leden welke niet via automatische incasso betalen krijgen in september een factuur welke in één termijn betaald dient te worden.
 4. Verzending van facturen en betalingsherinneringen gaat via e-mail. Leden zijn zelf verantwoordelijkheid voor het actueel houden van hun email adressen op het besloten deel van http://mijn.westerduiven.nl (profiel).
 5. Voor een lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt de zaalhockeycontributie in een aparte incassoronde geïnd, te weten in december van dat verenigingsjaar.
 6. Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt (zie artikel 3a), dan zal M.H.C. De Westerduiven binnen 1 maand nogmaals een incassopoging uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 7. Betaling van de volledige contributie (ook de zaalhockeycontributie) dient te geschieden voor de vervaldata van de verzonden factuur.

Artikel 4. Te late betaling

 1. Na het verstrijken van de vervaldatum van een factuur, zonder dat betaling van de contributie en andere door de algemene ledenvergadering goedgekeurde financiële verplichtingen heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 2. Aan leden die binnen de op een factuur vermelde vervaldatum nog niet aan hun contributieverplichtingen conform 4a hebben voldaan, wordt een 1e herrinering verzonden.
 3. Aan leden die geen gehoor geven aan de op grond van artikel 4b verzonden 1e herinnering en nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan wordt een 1e aanmaning verzonden. Het verschuldigde contributiebedrag wordt verhoogd met een boete van 15 euro
 4. Van leden die na het verzenden van de eerste aanmaning nog steeds in verzuim zijn in hun verplichting tot contributiebetaling, kunnen per door het bestuur vast te stellen datum tijdelijk worden geschorst door het bestuur, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
 5. Leden die op 1 juni van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele boetes hebben voldaan, worden tot royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met eventuele boetes verschuldigd.
 6. Het bestuur kan de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
 7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd, kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar, indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.
 8. Royementen door M.H.C. De Westerduiven zullen altijd aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld.

Artikel 5. Opzeggen lidmaatschap

 1. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per mail gericht aan [email protected] of [email protected] of  per post (p/a: ledenadministratie, M.H.C. De Westerduiven, Westsingel 33 6921RX DUIVEN).
 2. Opzegging dient te geschieden voor 1 juni van enig verenigingsjaar. Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.
 3. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
 4. In de schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is.
 5. Indien niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden (5a tot en met 5b) voor beëindiging van het lidmaatschap van de M.H.C. De Westerduiven is voldaan, kan de opzegging niet worden gehonoreerd en geldt die opzegging als niet gedaan. Alsdan is contributie voor het nieuwe hockeyseizoen verschuldigd.

Artikel 6. Studentenregeling

 1. Studenten van 17 jaar en ouder welke op een grotere afstand dan 15 km van Duiven wonen, komen in aanmerking voor een korting van 50% op de veldhockey-contributie. Hiertoe dient de student voor 1 september per email een aanvraag plus kopie van de collegekaart in te dienen bij de penningmeester.
 2. Studenten die nog geen uitsluitsel hebben gekregen ten aanzien van de plaatsing van een door hen te volgen studie en/of in welke stad, hebben in afwijking van het hiervoor onder 5b bepaalde de mogelijkheid hun lidmaatschap te beëindigen vóór 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe hockeyseizoen. In dat verband dient het bewijs van plaatsing voor een studie, op een grotere afstand dan 15 km van Duiven, te worden overgelegd.

Artikel 7. Hardheidsclausule

 1. Het bestuur beslist in geval van geschil in voorkomende gevallen.
 2. Geschillen kunnen schriftelijk per mail, aanhangig gemaakt worden bij de secretaris van het bestuur van M.H.C. De Westerduiven: [email protected]. Binnen zes weken na ontvangst, deelt het bestuur haar besluit mede aan het lid.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via [email protected]