terug naar vorige scherm
Uitnodiging 31e Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven
6-11-2018

Aan de leden van de M.H.C. De Westerduiven

 

Datum: 06-11-2018

Onderwerp: Uitnodiging 31e Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven

 

Hierbij wordt u namens het bestuur van de M.H.C. De Westerduiven uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) op dinsdag 20 november 2018.

De vergadering vindt plaats in het clubhuis.

Aanvang A.L.V.: 20:00 uur

Agenda:

1.Opening

2.Mededelingen

3.Vaststellen notulen 30e A.L.V. 12 december 2017

4.Financieel verslag van het bestuur 2017/2018

5.Verslag van de kascommissie 2017/2018

6.Het vaststellen van de balans en de resultatenrekening 2017/2018

7.Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur

8.Vaststellen van de contributie 2019/2020

9.Vaststellen van de begroting van het boekjaar 2018/2019

10.Benoeming kascommissie 2018/2019

11.Verslagen commissies

12.Bestuursverkiezing

a.Aftredend en niet-herkiesbaar bestuurslid ‘Werving Leden en Vrijwilligers’ Marcelle Beerepoot;

b.Aftredend en niet-herkiesbaar voorzitter Joris van Wijk;

c.Aftredend bestuurslid Techniek en te benoemen als voorzitter Emiel Cellamare;

d.Rooster van aftreden.

13.Benoeming leden van verdienste

14.Rondvraag

15.Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Henk Rauw
Secretaris M.H.C. De Westerduiven