terug naar vorige scherm
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven 2017
29-11-2017

Aan de leden van de M.H.C. De Westerduiven

 

Datum: 12-11-2017

 

Onderwerp: Uitnodiging 30e Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven

 

Hierbij wordt u namens het bestuur van de M.H.C. De Westerduiven uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) op dinsdag 12 december 2017.

De vergadering vindt plaats in het clubhuis.

Aanvang A.L.V.: 20:00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen 29e(bijzondere) A.L.V. 13 juni 2017
4. Bestuursverkiezing
    a. Verkiesbaar bestuurslid Techniek Emiel Cellemare
    b. Herbenoeming bestuurslid Bar- en Evenementen
    c. Rooster aftreden, benoemen bestuursleden
5. Sportiviteit en Respect
6. Financieel verslag 1 juli 2016 – 30 juni 2017
7. Verslag kascommissie 1 juli 2016 – 30 juni 2017
8. Benoeming kascommissie
9. Financiën seizoen 2017/2018
    a. Begroting 1 juli 2017 – 30 juni 2018
    b. Contributie seizoen 2018 - 2019
10. Verslagen commissies
11. Rondvraag
12. Sluiting


 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Henk Rauw
Secretaris M.H.C. De Westerduiven

 Bijlage: Agenda ALV 12-12-2017.docx